Vedtægter

Vedtægter for Odder Kulturforening Februar 2022.

Vedtægter for Odder Kulturforening
Februar 2022

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Odder Kulturforening.
Foreningens hjemsted er Odder Kommune.

§ 2. Formål / opgaver

Odder Kulturforening arbejder ud fra en bred, dynamisk og åben forståelse af kulturens område og kulturens aktører i Odder Kommune.

Foreningen har til formål at arbejde med kulturen i Odder Kommune inden for fire områder:

Kulturunderstøttelse
Foreningens medlemskreds uddeler kommunale kulturpuljemidler, der understøtter kulturelle og kreative tilbud, arrangementer og projekter for og med borgere i Odder Kommune.

Kulturformidling
Foreningen er et talerør for kulturens område og samarbejder om at fremme kvalitet og udbud af kulturen i Odder Kommune.

Kulturskabelse
Foreningen skaber rammer for fællesskab, kreativitet og inspiration på tværs af kulturaktører og kulturinstitutioner.

Kultursamarbejde
Foreningen er en samarbejdspartner i kulturmiljøet og arbejder kulturpolitisk med Kommunalbestyrelsens visioner, strategier og politikker for kulturområdet.

§ 3. Medlemskreds

Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Herunder f.eks. udøvende kulturaktører, kreative erhverv, kulturforeninger og organisationer samt privatpersoner, som aktivt arbejder for at skabe kultur eller kulturelle oplevelser.

Fra foreningens medlemskreds udpeges 4 til foreningens bestyrelse – se § 6.
Indmeldelse sker via indmeldelsesblanket, som findes på foreningens hjemmeside. Indmeldelsen er gyldig fra bestyrelsens modtagelse af blanketten, eller i tilfælde af medlemskontingent fra indbetaling af heraf.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med virkning fra ønsket dato, dog senest med udgangen af indeværende år. Eventuelt kontingent er betalt for det indeværende regnskabsår og tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Foreningen fastsætter hvert år på generalforsamlingen kontingent for medlemskabet. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår. Regnskabsåret følger kalenderåret. Ved kontingentfastsættelse til 0 kr. frafalder procedure omkring opkrævning

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ved generalforsamlingen har indmeldt sig i foreningen. Alle registrerede medlemmer har stemmeret med én stemme hver på generalforsamling og andre møder i foreningens regi.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for kommende år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årige periode (valg af 2 medlemmer i lige år og valg af 2 medlemmer i ulige år) samt muligheden for valg af 1-2 suppleanter for en 1 årige periode.
7. Valg af revisor vælges for 1 år ad gangen
8. Eventuelt

Ved kontingentfastsættelse til 0 kr. frafalder procedure omkring revisor.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens bestyrelse og daglige ledelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges/udpeges på følgende måde:

4 medlemmer fra foreningens medlemskreds, som vælges på generalforsamlingen. Medlemmerne vælges for en 2 årig periode og der er 2 medlemmer på valg i lige år og 2 i ulige år.

3 medlemmer fra kommunale kulturinstitutioner (Odder Museum, Odder Musikskole, Odder Bibliotek og VitaPark). Medlemmerne udpeges internt i institutionerne og forvaltningen.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden og næstformand består af kassereren og 4 medlemmer.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Bestyrelsen kan selv fastsætte sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder.

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Endvidere afholdes minimum 2 medlemsmøder med indkaldelse af samtlige medlemmer. Dagsordenen hertil skal mindst indeholde beslutning om bevilling af ansøgte kulturpuljemidler.

Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Foreningens bestyrelse fungerer som Odder Kommunes kulturråd: Odder Kulturråd.

I sit virke af Odder Kulturråd vælger bestyrelsen to repræsentanter samt to personlige suppleanter til Folkeoplysningsudvalget.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Bestyrelsen udarbejder ved hvert regnskabsårs begyndelse et budget for det kommende år. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Foreningens regnskab holdes adskilt fra kulturpuljemidlerne.

Ved kontingentfastsættelse til 0 kr. og i tilfælde, hvor foreningen ikke har en egen økonomi i form af andre midler, frafalder procedure omkring foreningens eget regnskab.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.

Kassereren står for varetagelse af foreningens midler, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, hvoraf den ene skal være ordinær.

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes som kulturpuljemidler eller efter generalforsamlingens beslutning.

§ 11. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 31. januar 2019.

Der er foretaget ændringer i Odder Kulturforenings vedtægter ved generalforsamling tirsdag den 18. februar 2020.

Der er foretaget ændringer i Odder Kulturforenings vedtægter ved generalforsamling tirsdag d. 22. februar 2022.