Ansøgningskriterier og formelle krav

I Odder Kulturforening er der nogle overordnede kriterier samt en række formelle krav, som du som ansøger skal forholde dig til, når du søger om støtte til dit projekt.

Hvem kan søge støtte?

Arrangerende foreninger og kulturaktører.
Producerende kunstnere og kulturaktører.

Hvad kan der søges støtte til?

- Billedkunst
- Teater
- Musik
- Litteratur
- Kultur- og naturarv
- Børne- og ungekultur
- Foredrag, undervisning, workshops m.v.
- Produktion og udgivelse af bøger, tidsskrifter, film, musik, digitale produktioner m.v.

Overordnede kriterier for kulturpuljen

Bestyrelsen i Odder Kulturforening vurderer ansøgninger ud fra kulturpuljens overordnede kriterier. Du skal i sin ansøgning forholde sig til, på hvilken måde det ansøgte projekt/arrangement imødekommer og/eller understøtter kulturpuljens overordnede kriterier.

Bestyrelsen i Odder Kulturforening kan vælge ikke at imødekomme ansøgningen, såfremt Bestyrelsen vurderer, at den ikke har en tilstrækkelig kvalitet, der i overvejende grad løfter kulturpuljens overordnede kriterier.

Du skal med sin ansøgning forholde sig til ét eller flere af de overordnede kriterier:

  • Arrangementer/begivenheder/tiltag, der sætter spor. Det være sig i den enkelte deltager, i kommunens liv og i den måde vi er sammen på.

  • Initiativer der kommer fra borgere i kommunen – som primært gennemføres af borgere i kommunen og som væsentligst vil komme kommunens borgere til gode.

  • Initiativer der er af eksperimenterende karakter, og som har potentiale til at anvise nye veje og måder at opbygge fællesskaber på.

  • Kunstneriske udtryksformer og måder, der kan berige/udfordre/skubbe publikum.

  • Initiativer der i bred forstand kan udfolde sig i kommunens forskellige “rum” – eksempelvis opland, skov og strand

Formelle krav til ansøgningen

Bestyrelsen i Odder Kulturforening kan vælge ikke at imødekomme ansøgningen, såfremt den i overvejende grad ikke forholder sig til og efterlever de formelle krav.

Der ydes normalt ikke støtte til følgende, som dog kan være delelementer i en ansøgning:
- Forplejning og transportudgifter
- Drifts- og anlægsudgifter
- Rejser og arbejds- og/eller forskningslegater, der forudsættes finansieret ad anden vej

Det falder således inden for kulturmidlernes formål at støtte fx markedsføring af arrangementet, lejeudgifter til lokale eller areal og ansøgers eget honorar.

 

Der kan i ansøgningen ikke søges om støtte til materiel af varigt eje. Varigt eje forstås som inventar, materialer eller udstyr, som efter endt projekt eller arrangement tilfalder ansøger eller anden selvstændig aktør.

Der kan i ansøgningen ikke søges om støtte til drift og etablering af IT-systemer, herunder hjemmesidedomæner.

Der skal i ansøgningen fremvises et budget, der forholder sig til medfinansiering. I vurderingen af ansøgningen vægtes graden af medfinansiering i forhold til det ansøgte beløb. Medfinansiering er fx entréindtægt, salg af forplejning, arbejdstimer samt støtte fra anden part end Odder Kulturforening.

Der kan i ansøgningen ikke søges om støtte til kommercielle aktiviteter, hvor formålet alene er at skabe overskud.

Ansøger kan kun være ansøger på én ansøgning pr. uddelingsrunde om året. I samme uddelingsrunde må ansøger dog gerne være samarbejdspart på andre indsendte ansøgninger.

Ansøger opfordres til at påvise og beskrive lokal forankring med sin ansøgning, herunder beskrivelse af lokale, dokumenterede samarbejdsparter. Samarbejde kan både være med andre kulturaktører, udøvende kunstnere og kommunale institutioner såvel som med erhvervslivet, fagpersoner og virksomheder.

Ansøgers projekt eller arrangement skal afvikles i Odder Kommune, ligesom dets primære formål skal være målrettet borgere i Odder Kommune. Dette forhindrer ikke, at samarbejdsparter uden for Odder Kommune er en del af projektet eller arrangementet.

Der kan i ansøgningen ikke søges om støtte til afvikling af tidligere opstået underskud, projekter under afvikling eller allerede afviklede projekter.